നാടോടിക്കാറ്റ്

Released
Nadodikkattu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 November, 1987

nadodikkatt poster