കുങ്കുമച്ചെപ്പ്

Released
Kunkumacheppu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 1 August, 1996
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പാലക്കാട്