ഹലോ മദ്രാസ് ഗേൾ

Hello madras girl
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 24 January, 1983