ഡോളർ

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
132മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 February, 1994
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോട്ടയം, ന്യൂയോർക്ക്