ആകാശക്കോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ

Akashakottayile Sultan (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 23 March, 1991