സന്ധ്യക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം

Released
Sandhyakkenthinu Sindooram
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 November, 1984