മാനസസരോവരം (bit)

മാനസസരോവരം എവിടേ
മാനസസരോവരം എവിടേ
ഞാനൊരു മണിയരയന്നമായ്
ഉണരട്ടേ. . . 
ചിറകിൽ സ്വർണ്ണവ൪ണ്ണം പുരട്ടുമോ
ഉള്ളം നിറയെ സംഗീതം പകരുമോ
മാനസസരോവരം എവിടേ
ഞാനൊരു മണിയരയന്നമായ്
ഉണരട്ടേ. . .

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Manasasarovaram (bit)

Additional Info

Year: 
1984

അനുബന്ധവർത്തമാനം