സീത

Seetha
Screenplay: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 3 September, 1960