അയൽ‌വാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി

Ayalvasi oru daridravasi
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 November, 1986