മാസ്റ്റർ എറിക് സക്കറിയ

Master Eric

ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ബാലതാരം എറിക് സക്കറിയ. അച്ഛൻ അനിൽ, അമ്മ മഞ്ചു, സഹോദരങ്ങൾ ഇവാൻ, എസ്തർ

Eric Zacharia