വണ്‍ ബൈ ടു

One by two
തിരക്കഥ: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 19 April, 2014
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബാന്ഗ്ലൂർ, മൈസൂർ, പാലക്കാട്

one by two postar

Y5d0JQKbOtM