വെൽക്കം ടു കൊടൈക്കനാൽ

Welcome to Kodaikanal
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
127മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 28 May, 1992
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, കൊടൈക്കനാൽ

welcome to kodaikanal movie poster