നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തപ്പോൾ

Neelakkurinji Poothappol
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 January, 1987