മാന്ത്രികൻ

Released
Manthrikan
കഥാസന്ദർഭം: 

മന്ത്രവാദിയായ മണപ്പള്ളി ഭട്ടത്തിരി(ജയകൃഷ്ണൻ)യുടേ മകനായ മുകുന്ദനുണ്ണി (ജയറാം) കുടകിലെ ഷേണായി ഭവനത്തിൽ പ്രതികാരദുർഗ്ഗയായിരിക്കുന്ന യക്ഷിയെ തളക്കാനും ആവാഹിച്ച് നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി മാന്ത്രികനാകുകയും യക്ഷിയെ തളക്കുകയും ഷേണായി ഭവനത്തിലെ ചന്ദന ( പൂനം ബജ് വ) യെ പ്രണയിച്ച് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.
നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹൊറർ ത്രില്ലർ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 2012

Kwe6LLxI1Ic