ആനന്ദ് കുമാർ

Anand Kumar

2011ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്