ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റ്

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 May, 1996
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പന്തളം, കോലഞ്ചേരി