എം ആർ ജോസ്

M R jose
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
സംവിധാനം: 1
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 5
തിരക്കഥ: 3