പ്രിയേ നിനക്കായ്

Priye ninakkay
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: