ഭൂപടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരിടം

Bhoopadathil Illatha Oridam
കഥാസന്ദർഭം: 

വട്ടണാത്ര ഗ്രാമത്തിലെ സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായ മാധവൻ കുട്ടി മാഷി ശ്രീനിവാസൻ) ന്റെ ഇടത്തരം ജീവിതവും ഒരു മോഷണക്കേസിൽ സാക്ഷിപറയാൻ അധികാരികളിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിതനാവുകയും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 September, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
പാലക്കാടും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും

84KnN72Ewfk