സമീർ ഹക്ക്

Sameer Haq

ചാന്ദ് വി ക്രിയേഷൻസ് - വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന ഫിലിമിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകൻ