നഗരവാരിധി നടുവിൽ ഞാൻ

Released
Nagaravaridhi Naduvil Njan
കഥാസന്ദർഭം: 

നഗരജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്രശ്നമായ മാലിന്യത്തെയും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തേയും കുറിച്ചുള്ള ഈ ചിത്രം, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ നർമ്മ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 December, 2014

nagaravardhi naduvil njan poster

-72xDKcQSUI