ഭാഗ്യവാൻ

Released
Bhagyavan
കഥാസന്ദർഭം: 

തൊഴിൽ ഇല്ലാത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ബാലുവിന് അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ അലഭ്യ ലഭ്യശ്രീ യോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹികളായ കുറെ പേർ അവന്റെ പിറകെ കൂടി അവന്റെ ജീവിതം നരക തുല്യമാക്കി അതിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷപെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഭാഗ്യവാൻ പറയുന്ന കഥ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 March, 1994