ഓഗസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ് since 1969

August Club since 1969 (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു യുവതിയുടെ മനസ്സിലെ വേനലിന്റെ കഥയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ക്ലബ്ബ്. ചെസ്സും ഒരു പശ്ചാത്തലമാകുന്നുണ്ട്. കളിയിലെ നീക്കങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. രാജ്ഞി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കളി തോൽക്കും. കുടുംബം ഒരു ചെസ്സ് കളമായി മാറുമ്പോൾ അവിടെയും ഇത് ബാധകമാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 April, 2013

AugustClub-poster-m3db

NEPFJO9-JXs