അനുഭൂതികളുടെ നിമിഷം

Anubhoothikalude Nimisham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 October, 1978