അമരം

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 February, 1991

അവലംബം: പല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'പൂരം' എന്ന ചെറുകഥ