അച്ചാണി

Released
Achani
കഥാസന്ദർഭം: 

സത്യസന്ധനായൊരു തുന്നൽക്കാരൻ.  അവന്റെ ഭാര്യ, സഹോദരൻ, സഹോദരി അടങ്ങുന്ന കൊച്ചു കുടുംബം.  യാതൊരു കാരണവശാലും കടം വാങ്ങുകില്ലെന്നും, കള്ളം പറയുകില്ലെന്നും സിദ്ധാന്തമുള്ള മനുഷ്യൻ.  പണമോ, പ്രതാപമോ അല്ല വലുത്, സ്നേഹമാണ് എല്ലാറ്റിലും വലുത്, സ്നേഹം കൊണ്ട് എല്ലാം കീഴടക്കാം എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അയാളുടെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിൽ പണവും, പ്രതാപവുമാണോ വിജയിക്കുന്നത്, അതോ സത്യസന്ധതയും, സ്നേഹവുമോ?  അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് "അച്ചാണി". 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 July, 1973

achani poster