സത്യപ്രതിജ്ഞ

sathyaprathijna
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 May, 1992

sathyaprathinja movie poster m3db