ഓളവും തീരവും

Olavum Theeravum
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 February, 1970