നക്ഷത്രക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരൻ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി

Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari (Malayalam Movie)