മണിവത്തൂരിലെ ആയിരം ശിവരാത്രികൾ

Manivathoorile Ayiram Shivarathrikal (Malayalam Movie)
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 April, 1987