ആദ്യകിരണങ്ങൾ

Aadyakiranangal (1964) -Malayalam Movie