2 ഹരിഹർ നഗർ

Released
2 Harihar Nagar
കഥാസന്ദർഭം: 

പഴയകാലകുസൃതികളുടെ ഓർമ്മപുതുക്കലിനും ആഘോഷത്തിനുമായി ഒത്തുകൂടുന്ന നാലു പേർ പഴയൊരു സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുന്നതും അതിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത പരിണാമവുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: