അലാവുദ്ദീനും അൽഭുതവിളക്കും

Alavuddeenum Albhuthavilakkum