കാവടിയാട്ടം

Kavadiyattam
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
135മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 July, 1993