കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966)

Kayamkulam Kochunni Malayalam Movie 1966