Dileep Viswanathan

Dileep Viswanathan's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • കാതിൽ തേന്മഴയായ് - M

  കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ കടലേ (2)
  കടൽക്കാറ്റിൻ മുത്തങ്ങളിൽ കരൾകുളിർത്താരാരോ
  മധുരമായ് പാടും മണിശംഖുകളായ്
  കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ കടലേ

  ഒഴുകുന്ന താഴംപൂ മണമിതു നാമെന്നും
  പറയാതെയോർത്തിടും അനുരാഗഗാനംപോലെ  (2)
  ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ ആ .....
  ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ മലർക്കൊമ്പിലേതോ കുയിൽ
  കടൽപെറ്റൊരീ മുത്തു ഞാനെടുക്കും (കാതിൽ...)

  തഴുകുന്ന നേരംപൊന്നിതളുകൾ കൂമ്പുന്ന ‌‌
  മലരിന്റെ നാണംപോൽ അരികത്തുനിൽക്കുന്നു നീ  (2)
  ഒരു നാടൻപാട്ടായിതാ ....
  ഒരു നാടൻ പ്രേമത്തിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പാട്ടായിതാ
  കടൽത്തിരയാടുമീ തീമണലിൽ (കാതിൽ...)

   

 • വാകപ്പൂമരം ചൂടും

  വാകപ്പൂ മരം ചൂടും വാരിളം പൂങ്കുലക്കുള്ളിൽ
  ‍വാടകയ്ക്കൊരു മുറിയെടുത്തു വടക്കൻ തെന്നൽ
  പണ്ടൊരു വടക്കൻ തെന്നൽ

  വാതിലിൽ വന്നെത്തി നോക്കിയ വസന്തപഞ്ചമിപ്പെണ്ണിൻ
  ‍വളകിലുക്കം കേട്ടു കോരിത്തരിച്ചു നിന്നു..തെന്നൽ തരിച്ചു നിന്നു
  വിരൽ ഞൊടിച്ചു വിളിച്ച നേരം വിരൽ കടിച്ചവളരികിൽ വന്നു
  വിധുവദനയായ് വിവശയായവൾ ഒതുങ്ങി നിന്നു നാണം കുണുങ്ങി നിന്നു..
  (വാകപ്പൂ മരം ചൂടും....)

  തരള ഹൃദയ വികാരലോലൻ തെന്നല‍വളുടെ ചൊടി മുകർന്നു
  തണുവണിർ തളിർ ശയ്യയിൽ തനു തളർന്നു വീണു..തമ്മിൽ പുണർന്നു വീണു.
  പുലരി വന്നു വിളിച്ച നേരം അവനുണർന്നൊന്നവളെ നോക്കി
  അവളടുത്തില്ലകലെയെങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയി..തെന്നൽ പറന്നു പോയി..
  (വാകപ്പൂ മരം ചൂടും....)

 • അകലെ അകലെ നീലാകാശം

  അകലെ....അകലെ... നീലാകാശം
  ആ ആ ആ.... 
  അകലെ അകലെ നീലാകാശം
  അലതല്ലും മേഘതീർഥം
  അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
  അലതല്ലും രാഗതീർഥം
  അകലേ...നീലാകാശം

  പാടിവരും നദിയും കുളിരും
  പാരിജാത മലരും മണവും
  ഒന്നിലൊന്നു കലരും പോലെ
  നമ്മളൊന്നായലിയുകയല്ലേ 
  (അകലെ... )

  നിത്യസുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
  നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ
  വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ
  വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ

  അകലെ അകലെ നീലാകാശം
  അലതല്ലും മേഘതീർഥം
  അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
  അലതല്ലും രാഗതീർഥം
  അകലേ...നീലാകാശം

 • അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം

  അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം
  കപ്പലു പോലെ വരുന്നേരം
  ഇക്കരെ നിങ്ങടെ ചങ്ങാടങ്ങളും
  പത്തേമാരിയുമെത്തേണം (2)

  പത്തേമാരിയിൽ താലപ്പൊലിയുമായ് വന്നു വിളിക്കേണം
  ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണം
  കാഹളം വേണം ബ്യൂഗിളും   വേണം
  ബാൻഡു മേളം വേനം
  ആശകളേറെ കൊതിയേറെ
  ആറടിമണ്ണിൽ വിധി വേറെ
  ആരറിയുന്നു അതിലേറെ (അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം..)

  ദൂരം തേടുന്ന നൗകകൾ പിന്നെയും തീരത്തു വന്നീടും
  തുറമുഖ തീരത്ത് വന്നീടും
  കൂടു വെടിഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവൻ എന്നു മടങ്ങീടും
  പതിവായ് പോകും ഇടമെല്ലാം പിരിയാതെന്നും തുണയാകാൻ
  ഇനിയാരാരോ ആരാരോ (അക്കരെ നിന്നൊരു കൊട്ടാരം..)

 • ഒരു നിമിഷം തരൂ

  ഒരു നിമിഷം തരൂ നിന്നിലലിയാൻ
  ഒരു യുഗം തരൂ നിന്നെയറിയാൻ
  നീ സ്വർഗ്ഗരാഗം ഞാൻ രാഗമേഘം (2)

  നീലാംബരത്തിലെ നീരദകന്യകൾ
  നിൻ‌നീലമിഴികണ്ടു മുഖം കുനിച്ചു (നീലാംബരത്തിലെ)
  ആ നീലമിഴികളിൽ ഒരു നവസ്വപ്‌നമായ്
  നിർമ്മലേ എന്നനുരാഗം തളിർത്തുവെങ്കിൽ
  (ഒരു നിമിഷം)

  നീർമുത്തു ചൂടിയ ചെമ്പനീർമൊട്ടുകൾ
  നിൻ ചെഞ്ചൊടികണ്ടു തളർന്നുനിന്നു (നീർമുത്തു ചൂടിയ)
  ആ ചെഞ്ചൊടികളിൽ ഒരു മൌനഗീതമായ്
  ഓമലേ എൻ‌മോഹം ഉണർന്നുവെങ്കിൽ
  (ഒരു നിമിഷം)

 • ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും

  ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
  ചന്ദനപ്പൂ‍മ്പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി (ഇന്ദു)
  കഞ്ജബാണദൂതിയായ്‌ നിന്നരികിലെത്തി
  ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി (ഇന്ദു)

  ഏലസ്സിൽ അനംഗത്തിരു മന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു
  പൊൻനൂലിൽ കോർത്തീയരയിൽ അണിയിക്കട്ടെ..ആ. (ഏലസ്സിൽ)
  മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
  നിസരിമരിസ നിസരിമ രിസരി
  രിമപനിപമ രിമപനി പമപ
  മപനിസനിപ മപനിസനിരി സനിസ
  മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
  താമരക്കണ്മുനകളാൽ പകർത്തിവച്ചു (ഇന്ദു)

  ഏതൊരുഗ്ര തപസ്സ്വിക്കും പ്രാണങ്ങളിലാകെ
  കുളിരേകുന്നൊരഗ്നിയായ്‌ നീ പടരൂ ..ആ. (എതൊരു)
  പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
  ആ.ആ..ആ.
  പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
  നിൻ തൂമിഴികളിൽ അനംഗന്റെ പ്രിയ ബാണങ്ങൾ (ഇന്ദു)

 • ശ്രീലതികകൾ

  ആ...ആ...ആ...ആ...ആ...

  ശ്രീലതികകൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ

  വാ കിളിമകളേ തേൻകുളുർമൊഴിയേ

  അരിയൊരീയൂഞ്ഞാൽ അതിലിരുന്നാടൂ

  കനകലിപികളിലെഴുതിയ കവിതതൻ അഴകെഴും

  (ശ്രീലതികകൾ)

  ഏഴുസാഗരവുമേറ്റുപാടുമൊരു രാഗമായുണരു നീ

  പോരികെൻ തരള നാദമായ്

  മധുരഭാവമായ് ഹൃദയഗീതമായ് വരിക

  ഏഴുസാഗരവുമേറ്റുപാടുമൊരു രാഗമായുണരു നീ

  സരിമ സരിമപ സരിമപനി സരിമപനിസ സരിമപനിസരി രിമപനിസരിമപ....ആ....

  (ശ്രീലതികകൾ)

  ഏഴുപൊൻ‌തിരികൾ പൂത്തുനിൽക്കുമൊരു ദീപമായുണരു നീ...

  പോരികെൻ കരളിലാകവേ

  മലയസാനുവിൽ നിറനിലാവുപോൽ വരിക

  ഏഴുപൊൻ‌തിരികൾ പൂത്തുനിൽക്കുമൊരു ദീപമായുണരു നീ...

  പമരി പമരിസ പമരിസനി പമരിസനിപ പമരിസനിപമ പമരിസനിപമസ.........ആ....ആ.....

  (ശ്രീലതികകൾ)

 • ഋതുസംക്രമപ്പക്ഷി പാടി

   

  ഋതുസംക്രമ പക്ഷി പാടി
  സുകൃത സങ്കീര്‍ത്തനം പാടി
  ഹൃദയ കല്ലോലിനി തീരങ്ങളില്‍ നിന്നും
  ഋതു സംക്രമ പക്ഷി പാടി   (ഋതു സംക്രമ )

  ഇണയുടെ തീരാത്ത ദാഹങ്ങള്‍ ഇന്നലെകള്‍
  ഇവിടെ നടമാടി തിമര്‍ത്തു
  ഉണരാത്ത ദേവന്റെ തിരുനടയില്‍
  ഒരു സര്‍ഗ്ഗ യുഗ സന്ധ്യ കൈ കൂപ്പി നിന്നു  (ഋതു സംക്രമ )

  നവ ഭാവുകത്തിന്റെ നാളങ്ങള്‍
  കര്‍പ്പൂരം ഉഴിയുന്നു മകനെ നിനക്കായി  (2 )
  മകനെ നിനക്കായി കര്‍പ്പൂരം ഉഴിയുന്നു
  ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ കര്‍മങ്ങള്‍ തേടുന്നോരുന്മയോ
  നക്ഷത്രമായി വിരിയും
  നക്ഷത്രമായി വിരിയും (ഋതു സംക്രമ )

 • ആയിരം കണ്ണുമായ്

  ആയിരം കണ്ണുമായ്
  കാത്തിരുന്നൂ നിന്നെ ഞാൻ
  എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ

  മഞ്ഞുവീണതറിഞ്ഞില്ലാ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  വെയിൽ വന്നുപോയതറിഞ്ഞില്ലാ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  മഞ്ഞുവീണതറിഞ്ഞില്ലാ
  വെയിൽ വന്നുപോയതറിഞ്ഞില്ലാ
  ഓമനേ നീ വരും
  നാളുമെണ്ണിയിരുന്നു ഞാൻ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  വന്നു നീ വന്നു നിന്നു നീയെൻ‌റെ
  ജന്മ സാഫല്യമേ
  വന്നു നീ വന്നു നിന്നു നീയെൻ‌റെ
  ജന്മ സാഫല്യമേ
  (ആയിരം)

  തെന്നലുമ്മകളേകിയോ
  കുഞ്ഞു തുമ്പി തം‌മ്പുരു മീട്ടിയോ
  ഉള്ളിലേ മാമയിൽ നീല പീലികൾ വീശിയോ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  തെന്നലുമ്മകളേകിയോ
  കുഞ്ഞു തുമ്പി തം‌മ്പുരു മീട്ടിയോ
  ഉള്ളിലേ മാമയിൽ നീല പീലികൾ വീശിയോ
  പൈങ്കിളീ മലർ തേൻ‌കിളീ
  എൻ‌റെ ഓർമയിൽ പൂത്തുനിന്നൊരു
  മഞ്ഞ മന്ദാരമേ
  എന്നിൽ നിന്നും പറന്നുപോയൊരു
  ജീവചൈതന്യമേ
  (ആയിരം)

ലേഖനങ്ങൾ

Entries

Post datesort ascending
Studio റെഡ് ചില്ലീസ് Thu, 19/01/2023 - 11:08
Artists മറിയം Wed, 15/12/2021 - 14:59
Artists പ്രദീപ് ജോസഫ് Sat, 15/05/2021 - 21:15
Artists സിറിൾ പി എസ് Sat, 15/05/2021 - 18:18
Artists ജയേഷ് Tue, 26/01/2021 - 12:31
Artists നജീബ് എം എസ് Tue, 26/01/2021 - 12:23
Artists വിൻസെൻ്റ് കെ വി Tue, 26/01/2021 - 12:21
Artists ജോസി പീറ്റർ Tue, 26/01/2021 - 12:20
Artists ലെനു Tue, 26/01/2021 - 12:17
Artists രജിത് ജോർജ്ജ് Tue, 26/01/2021 - 12:16
Artists ഷോമി ഡേവിസ് Wed, 13/01/2021 - 21:33
Artists റിസൻ എം ആർ Sun, 10/01/2021 - 20:03
Artists വിലാസിനി Thu, 07/01/2021 - 10:11
Artists ദീപ മേനോൻ Thu, 31/12/2020 - 10:49
Artists ജയകുമാർ Wed, 30/12/2020 - 20:02
Artists സദാനന്ദൻ കെ Wed, 30/12/2020 - 11:38
Artists ദിനേശ് തൃപ്പയാർ Wed, 30/12/2020 - 10:56
Producer ശ്രീജിത്ത്‌ രാമചന്ദ്രന്‍ Wed, 04/07/2018 - 09:43
Film/Album കല വിപ്ലവം പ്രണയം Sun, 20/08/2017 - 13:02
Banner ദിര്‍ഹം ഫിലിംസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് Sun, 20/08/2017 - 12:58
Film/Album മലേറ്റം Tue, 01/03/2016 - 13:59
Book page കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകൾ- 2015 സമ്പൂർണ്ണം Tue, 01/03/2016 - 11:45
Film/Album കടുവാ തോമ Tue, 13/10/2015 - 19:21
Film/Album ശോഭനം Tue, 13/10/2015 - 19:12
Artists കെ എസ് ശിവചന്ദ്രൻ Tue, 13/10/2015 - 19:11
Artists സുമ മേനോൻ Tue, 13/10/2015 - 17:56
Artists രമേഷ് കുമാർ Tue, 13/10/2015 - 17:46
Artists വി എസ് രാഘവൻ Wed, 08/04/2015 - 09:39
Artists വി കരുണാകരൻ Wed, 08/04/2015 - 09:36
Artists പ്രേം നവാസ് Wed, 08/04/2015 - 09:25
Artists മുരളി കൃഷ്ണ Wed, 01/04/2015 - 22:18
Artists ശിവാനന്ദൻ Wed, 01/04/2015 - 21:59
Artists പി കെ ഗോപി Wed, 01/04/2015 - 21:58
Artists ശാന്തൻ Wed, 01/04/2015 - 20:03
Artists രാമറാവു Wed, 01/04/2015 - 19:39
Artists ശാലിനി സിംഗ് Wed, 01/04/2015 - 19:37
Artists എം കെ ആർ നമ്പ്യാർ Mon, 30/03/2015 - 19:30
Artists തങ്കപ്പൻ Mon, 30/03/2015 - 19:26
Artists ഹരിനാരായണൻ Wed, 25/03/2015 - 20:30
Artists രമേഷ് Tue, 24/03/2015 - 19:18
Artists വിജയകൃഷ്ണൻ Tue, 24/03/2015 - 19:05
Artists ശാലിനി Wed, 11/03/2015 - 09:37
Artists കോഴിക്കോട് സിദ്ദിഖ് Wed, 11/03/2015 - 09:05
Artists കാഴ്ച ചലച്ചിത്ര വേദി Tue, 10/03/2015 - 14:16
Artists ഷാജി മാത്യു Tue, 10/03/2015 - 14:12
Artists നാസ്സർ Sat, 28/02/2015 - 19:57
Artists മണി ഷൊർണ്ണൂർ Wed, 25/02/2015 - 18:58
Artists മഹാദേവൻ Wed, 25/02/2015 - 18:55
Artists ചന്ദ്രശേഖരൻ Sat, 07/02/2015 - 12:30
Artists ചന്ദ്രൻ നായർ Fri, 06/02/2015 - 19:46

Pages

Contribution History

തലക്കെട്ട് Edited on Log message Revision Status
ചന്തു മിത്ര Mon, 30/01/2023 - 10:35 Current, published
എൽ ബി ഡബ്ല്യൂ Mon, 30/01/2023 - 10:32 Current, published
ജപസൂര്യഗായത്രി Mon, 30/01/2023 - 10:29 Current, published
വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് Thu, 19/01/2023 - 12:54 Current, published
പിച്ചിപ്പൂ Thu, 19/01/2023 - 12:53 Current, published
ആബേൽ Thu, 19/01/2023 - 12:52 Current, published
മേരി മാതാ ക്രിയേഷൻസ് Thu, 19/01/2023 - 12:47 Current, published
ആവണിക്കുന്നിലെ കിന്നരിപ്പൂക്കൾ Thu, 19/01/2023 - 12:46 Current, published
അനിൽ മാത്യു Thu, 19/01/2023 - 12:31 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു Current, published
എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ Thu, 19/01/2023 - 12:30 Current, published
നല്ലവൻ Thu, 19/01/2023 - 12:29 Current, published
റെഡ് ചില്ലീസ് Thu, 19/01/2023 - 11:23 Current, published
മിന്നൽ മുരളി Thu, 19/01/2023 - 11:19 Current, published
മൈ സ്റ്റോറി Thu, 19/01/2023 - 11:18 Current, published
കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി 2018 Thu, 19/01/2023 - 11:17 Current, published
മാമാങ്കം (2019) Thu, 19/01/2023 - 11:14 Current, published
സല്യൂട്ട് Thu, 19/01/2023 - 11:11 Current, published
കല്ല്യാണം Mon, 16/01/2023 - 12:39 Comments opened Current, published
മീനാക്ഷി Mon, 16/01/2023 - 12:37 Current, published
ചായില്യം Mon, 16/01/2023 - 12:31 Current, published
വട്ടമേശസമ്മേളനം Sun, 15/01/2023 - 11:19 Current, published
സൗദി വെള്ളക്ക Sun, 15/01/2023 - 11:07 Current, published
ത തവളയുടെ ത Sun, 15/01/2023 - 11:06 Current, published
നാരദൻ Sun, 15/01/2023 - 11:05 Current, published
ഷിബു Sun, 15/01/2023 - 11:04 Current, published
കർമ്മ കാർറ്റെൽ Sun, 15/01/2023 - 11:02 Current, published
പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ Sun, 15/01/2023 - 11:00 Current, published
മറിയം Wed, 15/12/2021 - 14:59 Current, published
പ്ലസ് ടു Sun, 17/10/2021 - 22:03 Current, published
തീരം തേടുന്ന തിര Sun, 17/10/2021 - 22:00 Current, published
സർപ്പം Sun, 17/10/2021 - 21:58 Current, published
രംഗം Sun, 17/10/2021 - 21:55 Current, published
എങ്ങനെ നീ മറക്കും Sun, 17/10/2021 - 21:05 Comments opened Current, published
മഴനിലാവ് Sun, 17/10/2021 - 20:49 Current, published
പടയോട്ടം Sun, 17/10/2021 - 20:48 Current, published
ലേഡി ടീച്ചർ Sun, 17/10/2021 - 20:41 Current, published
യുദ്ധഭൂമി Sun, 17/10/2021 - 20:35 Current, published
ഭക്തമാർക്കണ്ഡേയൻ Sun, 17/10/2021 - 20:34 Comments opened Current, published
രവീന്ദ്ര ജയിൻ Mon, 11/10/2021 - 20:51 Comments opened Current, published
സിന്ദൂരച്ചെപ്പ് Thu, 30/09/2021 - 12:56 Added poster Current, published
സിൻസീർ Tue, 21/09/2021 - 19:16 കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തു Current, published
ഡിറ്റക്ടീവ് പ്രഭാകരൻ Wed, 18/08/2021 - 12:05 Current, published
ആയിരം കണ്ണുകൾ Wed, 18/08/2021 - 11:26 Current, published
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ Wed, 18/08/2021 - 11:22 ഗാനരചന ചേർത്തു. Current, published
ദി പോർട്ടർ Thu, 12/08/2021 - 10:32 പോസ്റ്റർ ചേർത്തു. Current, published
ദൂരം Wed, 11/08/2021 - 11:32 ചെറിയ തിരുത്തുകൾ. Current, published
ഷോബി തിലകൻ Tue, 22/06/2021 - 10:33 Audio profile added Current, published
ഗോപാലകപാഹിമാം - M Sat, 19/06/2021 - 20:55 Comments opened Current, published
ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ Thu, 17/06/2021 - 12:26 Comments opened Current, published
പോയ്‌ മറഞ്ഞു പറയാതെ Thu, 10/06/2021 - 10:31 Comments opened Current, published

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
കെ പി എ സി ലളിത
100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പാർട്ട് 1 added film page
കരീബിയൻസ് Created Profile
യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
എൻട്രി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
നി കൊ ഞാ ചാ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
മൈ ഫാൻ രാമു അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു.
മുല്ലമൊട്ടും മുന്തിരിച്ചാറും Added details and posters
തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു. പോസ്റ്ററുകൾ ചേർത്തു.
ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചേർത്തു. പോസ്റ്ററുകൾ ചേർത്തു.

Pages