ദേവി അജിത്ത്

Devi Ajith

അഭിനേത്രി. ഇവർ, ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു