ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി -രഞ്ജിത്ത് നായർ

ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ

ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണര്‍ത്തരുതേ
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണര്‍ത്തരുതേ
ഒന്നിനി തിരി താഴ്ത്തൂ ശാരദനിലാവേ
ഈ കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ
കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ.
(ഒന്നിനി..)

ഉച്ചത്തിൽ മിടിക്കല്ലെ നീയെന്റെ ഹൃദന്തമേ
സ്വച്ഛശാന്തമെന്നോമൽ മയങ്ങിടുമ്പോൾ (2)
എത്രയോ ദൂരമെന്നോടൊപ്പം നടന്ന പദ പത്മങ്ങൾ
തരളമായ് ഇളവേൽക്കുമ്പോൾ
താരാട്ടിൻ അനുയാത്ര നിദ്രതൻ പടിവരെ
താമര മലര്‍മിഴി അടയും വരെ (2)
(ഒന്നിനി...)

രാവും പകലും ഇണചേരുന്ന സന്ധ്യയുടെ
സൗവര്‍ണ്ണ നിറമോലും ഈ മുഖം നോക്കി (2)
കാലത്തിൻ കണികയാമീ ഒരു ജന്മത്തിന്റെ
ജാലകത്തിലൂടപാരതയെ നോക്കി
ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ കേവലാനന്ദ സമുദ്രമെൻ
പ്രാണനിലലതല്ലി ആര്‍ത്തിടുന്നൂ (2)
(ഒന്നിനി...)

ഗാനം ആലാപനം
ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ പി ജയചന്ദ്രൻ
പുഷ്പസുരഭിലശ്രാവണത്തിൽ പി മാധുരി
പകൽ വാഴുമാദിത്യൻ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
സുഖമല്ലേ ചൊല്ലൂ കല്ലറ ഗോപൻ
ഇത്തിരിപ്പൂവേ പൂത്തുമ്പീ
എന്തെന്റെ മാവേലിയെഴുന്നള്ളാത്തൂ
അളകനന്ദാതീരം അരുണസന്ധ്യാനേരം കെ എസ് ചിത്ര
നിളയുടെ തീരത്തെ കദളീവനത്തിലെ പി ജയചന്ദ്രൻ
വർണ്ണപുഷ്പങ്ങളാൽ വനവീഥിയിൽ പി മാധുരി
നീലക്കായലിൽ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
വരമഞ്ഞൾ കുറി തൊട്ട് കെ എസ് ചിത്ര
രത്നാഭരണം ചാർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
പഞ്ചമിപ്പാൽക്കുടം പി മാധുരി
ഹരിതതീരം പി ജയചന്ദ്രൻ
മുണ്ടകപ്പാടത്ത് മുത്തു വെളഞ്ഞത് പി മാധുരി
മാരനെയ്താൽ മുറിയാത്ത പി മാധുരി
കൃഷ്ണഗാഥ പാടിവരും പി മാധുരി
ഗീതമേ സംഗീതമേ
ആ മുഖം കാണുവാൻ കെ ആർ ശ്യാമ
ജ്വാല ജ്വാല ദേവാനന്ദ്
വിശ്വസാഗരച്ചിപ്പിയിൽ വീണ അരുന്ധതി
കേളീ മുരളികയിൽ കെ എസ് ചിത്ര
വലം‌പിരി ചുരുൾമുടി ജി വേണുഗോപാൽ
ഡാലിയാ പൂ ചൊരിഞ്ഞ പൊൻപരാഗമെൻ കെ ജി മാർക്കോസ്
സ്‌മൃതിതൻ ചിറകിലേറി ഞാനെൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
കര്‍ണികാര തീരങ്ങള്‍ ജി വേണുഗോപാൽ
പൂത്തിരുവാതിര തിങ്കൾ കെ എസ് ചിത്ര
ചെമ്പനിനീർ പൂവേ കെ എസ് ചിത്ര
അമ്മേ മലയാളമേ കാവാലം ശ്രീകുമാർ