തൊടുപുഴ രാധാകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
Thodupuzha Radhakrishnan

നിഴലാട്ടം - അഭിനേതാവ്