തീർത്ഥയാത്ര

Released
Theerthayathra
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 December, 1972