തീര്‍ത്ഥയാത്ര - bit

തീര്‍ത്ഥയാത്ര തീര്‍ത്ഥയാത്ര
വിശ്രമമില്ലാത്ത തീര്‍ത്ഥയാത്ര
പുതിയൊരു സങ്കേത ക്ഷേത്രം തേടി
പുതിയൊരു വിശ്വാസപീഠം തേടി 
തീര്‍ത്ഥയാത്ര തീര്‍ത്ഥയാത്ര
വിശ്രമമില്ലാത്ത തീര്‍ത്ഥയാത്ര

ആ...... 

Theerthayaathra Theerthayaathra Bit| Malayalam Movie Song| Theerthayathra |P Jayachandran, [