റോയൽ ടച്ച് സിനി ക്രെയിൻ തൊടുപുഴ

Title in English: 
Royal Touch Cine Crane Thodupuzha