സിബി പടിയറ

Siby Padiyara
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 7
സംവിധാനം: 1
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 2