ഷിജു ചെറുപന്നൂർ

Shiju Cherupannur
കെ കെ ഷിജു ചെറുപന്നൂർ
സംവിധാനം: 1

ഷിജു ചെറുപന്നുർ, കുരുത്തം കെട്ടവൻ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ