കരുമാടി രാജേന്ദ്രൻ

Karumadi Rajendran
Karumadi Rajendran-Writer
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 2

കുരുത്തം കെട്ടവൻ സിനിമയുടെ കഥ ,തിരക്കഥ