രാജേഷ് മോഹൻ

Rajesh Mohan
രാജേഷ് മോഹൻ
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 7
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 2

പശ്ചാത്തല സംഗീതം, സംഗീത സംവിധാനം. ആദ്യ ചിത്രം ലങ്ക