പി ഭാസ്ക്കരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ

ചിത്രം വര്‍ഷംsort descending
1 നീലക്കുയിൽ 1954
2 രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ 1956
3 നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് 1958
4 ഭാഗ്യജാതകം 1962
5 ലൈലാ മജ്‌നു 1962
6 അമ്മയെ കാണാൻ 1963
7 ആദ്യകിരണങ്ങൾ 1964
8 ശ്യാമളച്ചേച്ചി 1965
9 തറവാട്ടമ്മ 1966
10 ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് 1967
11 പരീക്ഷ 1967
12 അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല 1967
13 അപരാധിനി 1968
14 ലക്ഷപ്രഭു 1968
15 മനസ്വിനി 1968
16 കാട്ടുകുരങ്ങ് 1969
17 മൂലധനം 1969
18 കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ 1969
19 അമ്പലപ്രാവ് 1970
20 കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി 1970
21 കുരുക്ഷേത്രം 1970
22 സ്ത്രീ 1970
23 തുറക്കാത്ത വാതിൽ 1970
24 വിത്തുകൾ 1971
25 മൂന്നു പൂക്കൾ 1971
26 മുത്തശ്ശി 1971
27 നവവധു 1971
28 ഉമ്മാച്ചു 1971
29 വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വീണ 1971
30 ആറടിമണ്ണിന്റെ ജന്മി 1972
31 സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ 1972
32 ഉദയം 1973
33 വീണ്ടും പ്രഭാതം 1973
34 അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ 1974
35 ഒരു പിടി അരി 1974
36 തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു 1974
37 ചുമടുതാങ്ങി 1975
38 മറ്റൊരു സീത 1975
39 വഴിവിളക്ക് 1976
40 അപ്പൂപ്പൻ 1976
41 ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത 1977
42 ജഗദ് ഗുരു ആദിശങ്കരൻ 1977
43 വിളക്കും വെളിച്ചവും 1978
44 എനിക്കു വിശക്കുന്നു 1982