വിളക്കും വെളിച്ചവും

Vilakkum Velichavum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 17 August, 1978

vilakkum velichavum