തുറന്ന ജയിൽ

Thuranna Jail
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 20 February, 1982