തീക്കളി

Released
Theekkali
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 6 March, 1981